L & E HOUSE

שתי יחידות במגרש משותף – שתי משפחות נפרדות, פנו למשרדי לתכנון בית המגורים יחדיו אך עם דרישה לצביון שונה המותאם לכל משפחה.
חזיתות הבית, במגרש צר ומאורך, מדברות בשפה משותפת וכמעט אחידה אולם העיצוב מותאם לכל משפחה בהתאם לצביון וסגנון החיים שלה.
בבית L & Eשמרנו על חומרים וסקלת גוונים רכים.